bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

MODERNIZACJA KOTŁOWNI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PELPLINIE

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 119242-2016 z dnia 2016-05-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pelplin
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej kotłowni gazowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, polegającymi na wymianie istniejących kotłów gazowych na nowe. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Prace przygotowawcze...
Termin składania ofert: 2016-05-30
________________________________________
Numer ogłoszenia: 133682 - 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 119242 - 2016 data 12.05.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dom Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 2, 83-130 Pelplin, woj. pomorskie, tel. 58 536 12 18, fax. 58 536 39 43.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
• W ogłoszeniu jest: 30.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie ul. Szpitalna 2 83-130 Pelplin Sekretariat.
• W ogłoszeniu powinno być: 03.06.2016 godzina 11:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie ul. Szpitalna 2 83-130 Pelplin Sekretariat.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.dps-pelplin.pl www.powiat.tczew.pl

Materiały do pobrania:

Pytania i odpowiedzi

S5 - schemat hydrauliczny

S5 -schemat hydrauliczny - skan

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar 

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4
________________________________________
Pelplin: MODERNIZACJA KOTŁOWNI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PELPLINIE
Numer ogłoszenia: 119242 - 2016; data zamieszczenia: 12.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Szpitalna 2, 83-130 Pelplin, woj. pomorskie, tel. 58 536 12 18, faks 58 536 39 43.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dps-pelplin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJA KOTŁOWNI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PELPLINIE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej kotłowni gazowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, polegającymi na wymianie istniejących kotłów gazowych na nowe. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Prace przygotowawcze Przed przystąpieniem do zasadniczych robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest udzielić instruktażu z zakresu BHP pracownikom Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia Ze względu na charakter obiektu (Dom Pomocy Społecznej, obiekt zabytkowy) Wykonawca zabezpieczy w sposób właściwy i uzgodniony z Zamawiającym teren przyległy, wejście do pomieszczeń piwnicy, elewację budynku w niezbędnym zakresie Prace demontażowe Demontaż istniejących kotłów gazowych Demontaż armatury w zakresie wskazanym w Projekcie Budowlanym Demontaż komina Demontaż rurociągów wodnych i gazowych w zakresie wskazanym w Projekcie Budowlanym Demontaż okien kotłowni wraz z wentylacją nawiewną Usunięcie, skucie luźnych tynków i powłok malarskich ze ścian pomieszczenia kotłowni, przygotowanie do wykonania uzupełnień tynków Prace i roboty budowlane poprzedzające montaż kotłowni Dostawa i montaż okien w pomieszczeniu kotłowni wyposażonych w siatkę ochronną zapobiegającą uszkodzeniu szyb Wykonanie kanału(ów) nawiewnego wskazanego w Projekcie Budowlanym Wykonanie wszelkich prac naprawczych ścian w pomieszczeniu kotłowni: Uzupełnienie tynków Zabezpieczenie ścian środkami antygrzybicznymi do wysokości min. 1,5 m ppp. Wykonanie warstw gruntujących podłoże przed malowaniem Malowanie ścian kotłowni farbami tzw. Oddychającymi i w pełnie zmywalnymi w dwóch warstwach do wysokości min. 2 m ppp. Malowanie sufitu farbą emulsyjną białą Malowanie ścian farbą emulsyjną białą, po zakończeniu prac brudnych spawalniczych Sprawdzenie poprawności działania systemu p.poż. Gazex oraz właściwe zabezpieczenie elementów sygnalizacyjnych i wykonawczych Wykonanie nowych powierzchni posadzki, schodów i glazury Usunięcie nieczynnych elementów orurowania z posadzki Prace montażowe Montaż systemu spalinowego - komin Montaż dwóch kotłów gazowych zgodnie z Projektem Budowlanym- wykonawca musi dostosować gabaryty proponowanego urządzenia do otworu drzwiowego do kotłowni (wymiary otworu:s=86 cm, h=166 cm). Montaż urządzeń, rurociągów, armatury odcinającej i pomiarowej Montaż armatury zabezpieczającej Montaż kompletnego układu sterowania i automatyki kotłowni Montaż kompletnej instalacji elektrycznej i zabezpieczającej dla właściwej pracy kotłowni Montaż kanałów wentylacji nawiewnej Sprawdzenie poprawności działania elementów i urządzeń towarzyszących Próby i odbiory Po zakończeniu prac montażowych Wykonawca przeprowadzi procedury próby szczelności w obecności osób wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z opisem Projektu Budowlanego Wykonawca dokona tzw. rozruchu próbnego w czasie określonym w dokumentacji technicznej Wykonawca wykona pełną procedurę sprawdzenia poprawności działania systemu p.poż. Gazex zakończoną sporządzeniem protokołu Po zakończeniu wszystkich czynności odbioru technologii kotłowni, jakości wykonania prac tynkarskich i malarskich zostanie sporządzony protokół Po przeprowadzeniu procedury uruchomienia kotłowni gazowej Wykonawca przedłoży kompletną dokumentację powykonawczą tj: Karty gwarancyjne, Certyfikaty, Karty techniczne urządzeń itp. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi eksploatacyjnej zainstalowanych urządzeń potwierdzonych protokołem z przeprowadzonego szkolenia.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.51.50.00-9, 45.21.13.10-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 5.000 zł. Wadium należy wpłacić na konto: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie 50156000132315586120000003 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: MODERNIZACJA KOTŁOWNI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PELPLINIE. 1. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 2. Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 3. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p. 4. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: a) nazwa i adres Zamawiającego, b) określenie przedmiotu zamówienia, c) nazwę i adres Wykonawcy. 5. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż odwołanie zostało ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do wnoszenia. 10. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w sytuacji, jak w pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 12. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach: a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, b) jeżeli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) jeżeli wykonawca był zobowiązany i nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie jest wymagane
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy wykażą i udokumentują (referencjami, opiniami lub listami polecającymi, protokołami odbioru końcowego), iż w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ciągu całego okresu prowadzenia działalności wykonali roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć wykonanie min. 1 roboty polegającej na wykonaniu instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł Wykonawca wykaże że może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy wykażą, że dysponują lub będą dysponować narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia- oświadczenie
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: kierownika budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności odpowiadającej specyfice pracy określonej SIWZ-em tj. (do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) oraz wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. Wykonawcy wykażą, że dysponują lub będą dysponować pracownikami zdolnymi do wykonania zadania: -należy złożyć oświadczenie w tym zakresie
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy wykażą, że posiadają ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia min. 200.000 zł .
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenia Wykonawcy: a) zobowiązaniu do uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót b) zaakceptowaniu warunków rozliczenia określonych w rozdziale IV ust. 5, c) dysponowaniu narzędziami, wyposażeniem, urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zadania d) dysponowaniu pracownikami zdolnymi do wykonania zadania
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 95
• 2 - Gwarancja jakości i rękojmi za wady - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach : 1) Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie ,jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę. 2) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty, b) nie wywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy. 3) Jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.), 4) Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. 5) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań: a) przekazania terenu budowy, b) zapewnienia możliwości poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy, c) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową, d) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie. 6) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, b) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy. 7) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego. 8) Jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne a) konieczności zrealizowania przetargu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 4. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dps-pelplin.pl www.powiat.tczew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie ul. Szpitalna 2 83-130 Pelplin Sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie ul. Szpitalna 2 83-130 Pelplin Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Opublikował: Magdalena Grenc
Publikacja dnia: 13.06.2016
Podpisał: Magdalena Grenc
Dokument z dnia: 12.05.2016
Dokument oglądany razy: 8 032