bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg spożywczy 2015

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Materiały do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik A

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.dps-pelplin.pl www.powiat.tczew.pl
________________________________________
Pelplin: Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie.
Numer ogłoszenia: 148483 - 2015; data zamieszczenia: 12.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Szpitalna 2, 83-130 Pelplin, woj. pomorskie, tel. 58 536 12 18, faks 58 536 39 43.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dps-pelplin.pl www.powiat.tczew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie w pierwszym wyborze jakościowym i według zestawienia rodzajowo -ilościowego dostawy opisanego w ZAŁĄCZNIKU A do formularza oferty. Zestawienie rodzajowo - ilościowo - wartościowe zawarte w ZAŁĄCZNIKU A w rubryce 4 zawiera prognozowane (szacowane) zapotrzebowanie asortymentu (przedmiotu dostawy) i może wahać się w granicach +/- 20 %. Dostawa artykułów zawartych w ZAŁĄCZNIKU A odbywać się będzie po złożonym telefonicznie lub faksem zamówieniu, poprzedzającym dzień dostawy towaru, dwa raz w tygodniu do godziny 10:00 do siedziby Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty pakowane były w oryginalnych opakowaniach, posiadały etykietę zawierającą co najmniej: - nazwę produktu, - wykaz składników, - datę produkcji, - nazwę i adres producenta, - masę netto, - datę przydatności do spożycia , datę minimalnej przydatności trwałości do spożycia, - zawartość netto wyrażonej w jednostkach miary, - oznaczenie partii produkcyjnej umożliwiającej identyfikacje artykułu. 2. Przedmiot zamówienia powinien być dobry jakościowo i posiadać co najmniej : a) 14 -dniowy termin do spożycia w przypadku mleka pasteryzowanego ,twarogów, b) 14 dniowy termin do spożycia w przypadku śmietany pasteryzowanej .jogurtów , c) 30-dniowy termin do spożycia w przypadku serów żółtych , topionych, mleka UHT , śmietany UHT , majonezów, musztardy, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych , d) 60 - dniowy termin do spożycia w przypadku produktów sypkich . Proces dostawy będącej przedmiotem zamówienia powinien być zgodny z obowiązującymi przez Wykonawcę systemem HACCP w przetwórstwie spożywczym..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.50.00.00-3, 15.32.00.00-7, 15.33.14.00-1, 15.33.22.00-6, 15.40.00.00-2, 15.60.00.00-4, 15.86.00.00-4, 15.87.10.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę dokumentu potwierdzającego prawo wykonawcy do występowania w obrocie gospodarczym, w zakresie objętym zamówieniem (np. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie dotyczy
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie dotyczy
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie dotyczy
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie dotyczy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.2)
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielnie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej 1 z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielnie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczenia składa każdy z wykonawców oddzielnie. Oświadczenie o spełnieniu koniecznych wymagań higieniczno-sanitarnych w procesie produkcji i obrocie żywnością
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 90
• 2 - Termin płatności faktury - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy dokonanej za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadku konieczności zmiany podatku kwoty VAT, w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności podatkowych dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dps-pelplin.pl www.powiat.tczew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 2 83-130 Pelplin Budynek Administracji - Sekretariat..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 2 83-130 Pelplin Budynek Administracji - Sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieOpublikował: Magdalena Grenc
Publikacja dnia: 22.10.2015
Podpisał: Magdalena Grenc
Dokument z dnia: 12.10.2015
Dokument oglądany razy: 8 223