bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg budowlany

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Materiały do pobrania:

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Przedmiary

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.dps-pelplin.pl , www.przetargi.powiat.tczew.pl
________________________________________
Pelplin: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PELPLINIE- ETAP II.
Numer ogłoszenia: 82593 - 2015; data zamieszczenia: 08.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Szpitalna 2, 83-130 Pelpin, woj. pomorskie, tel. 0 58 536 12 18, faks 0 58 536 39 43.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dps-pelplin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PELPLINIE- ETAP II..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac przewiduje remont pomieszczeń w budynku biurowym: korytarza, pomieszczenia starszego administratora, głównej księgowej, księgowych, kasy, głównego administratora, sekretariatu, dyrektora, hollu i kuchenki podręcznej. Zakres prac w poszczególnych pomieszczeniach. Korytarz. Zakres prac obejmuje przygotowanie podłoża i malowanie ścian i sufitów ( 75,52 m2), wykonanie sufitów podwieszanych 20,48 m2, wymiana posadzek z PCV na panele - 20,48 m2, wymiana drzwi i ościeżnic - łącznie 7 szt. Wszystkie drzwi fabrycznie wykończone, okleinowane , futryny regulowane. 1 szt. drzwi ( spośród 7 wskazanych) to drzwi do kasy o specjalnych wymogach : drzwi antywłamaniowe Klasy C wg normy PN-90/B-92270. Budowa: obustronne poszycie z blachy grubości 2mm (może być grubsza), trzpieniowe zawiasy spawane (3 sztuki), blokady przeciwwyważeniowe (3 sztuki), 2 zamki ( w tym jeden rozporowy klasy C). Na drzwi należy przedłożyć atesty. Wymiana oświetlenia na oświetlenie rastrowe 3x40W - 3 szt. Pomieszczenie starszego administratora Przygotowanie ścian i sufitów i malowanie 56,24 m2, wymiana grzejnika na grzejnik podwójny 60x120, wymiana podłóg na panele 12,74 m2, wykonanie zabudowy z płyt g.k. oraz montaż rur spiro dla klimatyzacji, drobne roboty elektryczne Pomieszczenie głównej księgowej Przygotowanie ścian i sufitów i malowanie 50,36 m2, malowanie rur wodociągowych i c.o., drobne roboty elektryczne Pomieszczenie kasy Przygotowanie ścian i sufitów pod malowanie 56,77 m2, malowanie grzejników, drobne roboty elektryczne, obudowa z płyt g.k. dla klimatyzacji wraz z montażem rur spiro. Pomieszczenie głównego administratora Przygotowanie ścian i sufitów i malowanie 56,77 m2, wykonanie zabudowy z płyt g.k. oraz montaż rur spiro dla klimatyzacji, malowanie rur i grzejnika, drobne roboty elektryczne, wymiana ościeżnicy i drzwi płytowych, drobne roboty elektryczne Pomieszczenie sekretariatu Przygotowanie ścian i sufitów i malowanie 89,41 m2, wykonanie zabudowy z płyt g.k. oraz montaż rur spiro dla klimatyzacji, drobne roboty elektryczne, malowanie grzejników i rur Pomieszczenie dyrektora Przygotowanie ścian i sufitów i malowanie 47,56 m2, wykonanie zabudowy z płyt g.k. oraz montaż rur spiro dla klimatyzacji, malowanie rur i grzejnika, drobne roboty elektryczne, Holl i kuchenka Przygotowanie ścian i sufitów i malowanie 19,00 m2+66,00 m2, malowanie rur i grzejnika, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana podłóg na panele 6,12+14,00 m2, wymiana futryn i drzwi wewnętrznych 2 szt., licowanie ścian płytkami 0,96 m2 Wymagania jakościowe: do malowania powierzchni zastosować farbę emulsyjną wysokiej jakości, do ścian barwną, barwioną w masie- kolor do ustalenia z Zamawiającym. Malowanie rur, grzejników, stolarki drzwiowej- kolor do ustalenia z Zamawiającym. Płytki podłogowe kl. I - kolor i jakość płytek uzgodniona z Zamawiającym. Podłogi z paneli - dobrej jakości, o dużej odporności na ścieranie, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• do 50% robót tożsamych z zamawianymi
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.10-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie ustala się
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie jest obowiązujące
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy a) wykażą i udokumentują (referencjami, opiniami lub listami polecającymi, protokołami odbioru końcowego), iż w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ciągu całego okresu prowadzenia działalności wykonali roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć wykonanie min. 2 robót remontowo budowlanych o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł każda., b) wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy dysponują lub będą dysponować narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zadania
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i w tym względzie : a) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: kierownika budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej kadra kierowania budową musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego; b) dysponują lub będą dysponować pracownikami zdolnymi do wykonania zadania: -należy złożyć oświadczenie w tym zakresie
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy wykażą, że posiadają ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia min. 50.000 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
4) Oświadczenia o: a) udzieleniu na wykonany przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres wskazany w formularzu oferty b) zobowiązaniu do uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót c) zaakceptowaniu warunków rozliczenia określonych w rozdziale IV ust. 5, d) dysponowaniu narzędziami, wyposażeniem, urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zadania 6) dysponowaniu pracownikami zdolnymi do wykonania zadania
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 95
• 2 - gwarancja jakości i rękojmi - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach : 1) Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie ,jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę. 2) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty, b) nie wywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy. 3) Jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.), 4) Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. 5) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań: a) przekazania terenu budowy, b) zapewnienia możliwości poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy, c) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową, d) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie. 6) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, b) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy. 7) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego. 8) Jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne a) konieczności zrealizowania przetargu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 4. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dps-pelplin.pl , www.przetargi.powiat.tczew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie ul. Szpitalna 2 83-130 Pelplin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie ul. Szpitalna 2 83-130 Pelplin Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieOpublikował: Magdalena Grenc
Publikacja dnia: 02.07.2015
Podpisał: Magdalena Grenc
Dokument z dnia: 08.06.2015
Dokument oglądany razy: 7 914