bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Roboty budowlane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

MATERIAŁY DO POBRANIA

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Przedmiar robót

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.dps-pelplin.pl
________________________________________
Pelplin: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PELPLINIE.
Numer ogłoszenia: 69968 - 2015; data zamieszczenia: 30.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Szpitalna 2, 83-130 Pelpin, woj. pomorskie, tel. 0 58 536 12 18, faks 0 58 536 39 43.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-pelplin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PELPLINIE..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Remont pomieszczeń - budynek DPS - należy przyjąć opodatkowanie podatkiem VAT w wysokości 8 % 2. Remont agregatorni- należy przyjąć opodatkowanie podatkiem VAT w wysokości 23 % Przedmiotem zamówienia objęto prace remontowe w budynku DPS w Pelplinie: pokój nr 4 w pawilonie, agregatornia, pokój nr 21 w budynku głównym, łazienka w pokoju nr 4 w budynku głównym, pokój nr 119 w budynku głównym, korytarze piwnic i kuchnia, klatka schodowa ewakuacyjna, korytarz I pietro, holl wejściowy, korytarz do kaplicy na parterze, korytarz przy windzie. Szczegółowy zakres wg przedmiarów. Przybliżenie wielkości-poniżej. 1. Prace w pokoju nr 4 w pawilonie. Rozebranie posadzek z płytek wraz z rozebraniem posadzki cementowej, wykonanie warstw izolacyjnych i warstw podłoża, położenie posadzek z płytek gres - 3,5 m2. Wykonanie prac remontowych ścian: zeskrobanie farby, szpachlowanie, gruntowanie, wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi: 16,50 m2+47,0 m2. Malowanie stolarki drzwiowej, grzejników i rur. Wykonanie lamperii z żywic. Wymiana ustępu wraz ze spłuczką- kompakt- należy zakupić i zamontować, mimo ujęcia w przedmiarze - materiał inwestora -pkt.22 przedmiaru. 2. Prace remontowe w agregatorni. Wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach i stropach - łącznie 130,25 m2.Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi. Wykonanie instalacji wewnętrznej elektrycznej: 30 m przewodu, montaż puszek, gniazd, łączników instalacyjnych i opraw oświetleniowych. 3. Pokój nr 21 w budynku głównym. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, naprawa podłóg poprzez nabicie płyt OSB, wykonanie izolacji termicznych i przeciwdźwiękowych, ułożenie podłogi z paneli- 17,28 m2. Wykonanie napraw ścian: zeskrobanie farby, gruntowanie tynków, gładzie gipsowe natynkowe ścian i sufitów- 70,08 m2. Malowanie ścian farbami barwionymi w masie- wybór kolorów przez Zamawiającego. Malowanie rur i grzejników. Osadzenie osłony ścian- listwa metalowa powleczona PCV. Obsadzenie desek odbojowych na ścianach. 4.Łazienka w pokoju nr 4. Prace malarskie: zeskrobanie farby, kasowanie wykwitów, szpachlowanie ścian, gruntowanie, malowanie farbami emulsyjnymi -14,80 m2. Malowanie rur. 5. Pokój nr 119. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, naprawa podłóg poprzez nabicie płyt OSB, wykonanie izolacji termicznych i przeciwdźwiękowych, ułożenie podłogi z paneli- 26,50 m2. Wykonanie napraw ścian: zeskrobanie farby, gruntowanie tynków, gładzie gipsowe natynkowe ścian i sufitów- 61,90 m2. Malowanie ścian farbami barwionymi w masie- wybór kolorów przez Zamawiającego. Malowanie rur i grzejników. Wykonanie zabudowy sufitu płytami gipsowo-kartonowymi 26,50 m2 Osadzenie osłony ścian- listwa metalowa powleczona PCV. Obsadzenie desek odbojowych na ścianach. Wykonanie instalacji elektrycznej : 20 m przewodu, montaż łączników i opraw żarowych. 6. Korytarze piwnic i sufit w kuchni. Prace malarskie ścian i sufitów: zeskrobanie farby, szpachlowanie, gruntowanie i malowanie tynków, malowanie farbami emulsyjnymi- łącznie 330 m2 7. Klatka schodowa ewakuacyjna. Prace malarskie ścian i sufitów: zeskrobanie farby, szpachlowanie, gruntowanie i malowanie tynków, malowanie farbami emulsyjnymi- łącznie 60,30 m2 Wykładziny ścian systemowo farbami żywicznymi- 26,20 m2 8. Korytarz piętro po zaciekach Prace malarskie ścian i sufitów: zeskrobanie farby, skasowanie wykwitów, szpachlowanie, gruntowanie i malowanie tynków, malowanie farbami emulsyjnymi- łącznie 126,20 m2 9. Holl wejściowy Obudowa ścian, belek i podciągów płytami g.k. 9,20 m2. Okładziny z płyt g.k. ( suche tynki) 54,40 m2. Wewnętrzne gładzie 59,70 m2. Okładziny stropów, cekolowanie 85,10 m2.Wyprawy tynkarskie - struktura mozaikowa 59,70 m2. Malowanie ścian farbami emulsyjnymi 25,40 m2.Posadzki z płytek gres 25,40 m2. Wymiana grzejnika . Roboty elektryczne w tym 10 opraw. 10. Korytarz do piwnicy parter. Prace malarskie ścian i sufitów: zeskrobanie farby, szpachlowanie, gładzie- łącznie 202,70 m2. Warstwa żywiczna 79,70 m2. Sufity podwieszane 72,90 m2.Narożniki systemowe metalowe pokryte PCV. Montaż opraw świetlówkowych 12 szt. Przewody wtynkowe 100 mb. Deski odbojowe drewniane szer. 20 cm : 54,80 mx 2 . 11.Korytarz przy windzie -parter. Ułożenie przewodów elektrycznych 60 m. Wykucie bruzd, wykonanie pasów tynków 60 m. Prace malarskie ścian i sufitów: zeskrobanie farby, szpachlowanie, gruntowanie i malowanie tynków, malowanie farbami emulsyjnymi- łącznie 112,72 m2. Warstwa żywiczna 44 m2. Sufity podwieszane 70,3 m2. Roboty elektryczne: oprawy oświetleniowe 8 szt. Deski odbojowe drewniane 33,60x2. 12. Remont stołówki. Okładziny stropów płytami g.k., izolacje termiczne z wełny mineralnej, paroizolacja folia, szpachlowanie płyt i malowanie farbami emulsyjnymi 145,20 m2. Prace malarskie ścian i sufitów: zeskrobanie farby, szpachlowanie, gruntowanie i malowanie tynków, malowanie farbami emulsyjnymi- łącznie 119,81 m2. Malowanie grzejników, kratek, rur. Wymiana opraw świetlówkowych 8 kpl. 13. Łazienka przy stołówce. Rozebranie ścianek z cegły, rozebranie okładzin ściennych. Zerwanie posadzki z płytek i cementowej 24,64 m2. Demontaż urządzeń sanitarnych oraz grzejnika stalowego.Montaż nowych urządzeń ( 2 ustępy, 2 umywalki, wanna z hydromasażem-wannę zakupi zamawiający). Ścianki działowe z płyt g.k.7,72 m2.Okładziny z płyt g.k. 54,88 m2. Okładziny stropów płytami g.k.24,32 m2. Licowanie ścian płytkami gres 38 m2.Malowanie farbami emulsyjnymi.24,60 m2. Ścianki ustępowe 15,80 m2+drzwi przesuwne 3,0 m2. Roboty elektryczne: przewody wtynkowe 20 m. Montaż opraw rastrowych 4 sz oraz osprzętu elektrycznego. 14. Korytarz przy windzie II piętro. Rozebranie posadzek z płytek , warstwy wyrównujące, posadzki z płytek gres: 7,93 m2. Wymagania jakościowe: do malowania powierzchni zastosować farbę emulsyjną wysokiej jakości, do ścian barwną, barwioną w masie- kolor do ustalenia z Zamawiającym. Malowanie rur, grzejników, stolarki drzwiowej- kolor do ustalenia z Zamawiającym Tynk żywiczny - kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym. Wymagania jakościowe: Płytki podłogowe kl. I - kolor i jakość płytek uzgodniona z Zamawiającym. Po zakończeniu prac- dokonać napraw tynków, progów itp. , tak aby Zamawiający nie musiał we własnym zakresie kończyć prac remontowych. Wymagania jakościowe: stosować farby emulsyjne dobrej jakości, barwione w masie, kolor uzgodniony z Zamawiającym. Podłogi z paneli - dobrej jakości, o dużej odporności na ścieranie (klasa AC4 grubość 8 mm), kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. W dwóch pokojach ( nr119 i 21) zastosowane będą fragmenty z farby strukturalnej ( łącznie około 20 m2)-rodzaj i kolor do uzgodnienia z zamawiającym..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• analogiczne do przedmiotu zamówienia do wysokości 50% wartości zamówienia
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.10-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 3.000 zł. Wadium należy wpłacić na konto: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie 50156000132315586120000003 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: ROBOTY REMONTOWE W DPS PELPLIN W 2015 ROKU. 1. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 2. Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 3. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p. 4. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: a) nazwa i adres Zamawiającego, b) określenie przedmiotu zamówienia, c) nazwę i adres Wykonawcy. 5. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż odwołanie zostało ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do wnoszenia. 10. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w sytuacji, jak w pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 12. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach: a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, b) jeżeli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) jeżeli wykonawca był zobowiązany i nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie jest wymagane
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy a) wykażą i udokumentują (referencjami, opiniami lub listami polecającymi, protokołami odbioru końcowego), iż w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ciągu całego okresu prowadzenia działalności wykonali roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć wykonanie min. 2 robót remontowo budowlanych o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł każda., b) wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy wykażą, że dysponują lub będą dysponować narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia- oświadczenie
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy wykażą, że: a) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: kierownika budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej kadra kierowania budową musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego; b) dysponują lub będą dysponować pracownikami zdolnymi do wykonania zadania: -należy złożyć oświadczenie w tym zakresie
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy wykażą, że posiadają ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia min. 100.000 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
Oświadczenia o: a) udzieleniu na wykonany przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres 12 miesięcy b) zobowiązaniu do uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót c) zaakceptowaniu warunków rozliczenia określonych w rozdziale IV ust. 5, d) dysponowaniu narzędziami, wyposażeniem, urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zadania e) dysponowaniu pracownikami zdolnymi do wykonania zadania
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 90
• 2 - Termin - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach : 1) Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie ,jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę. 2) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty, b) nie wywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy. 3) Jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.), 4) Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. 5) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań: a) przekazania terenu budowy, b) zapewnienia możliwości poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy, c) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową, d) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie. 6) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, b) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy. 7) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego. 8) Jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne a) konieczności zrealizowania przetargu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 4. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dps-pelplin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie ul. Szpitalna 2 Sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie ul. Szpitalna 2 Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieOpublikował: Magdalena Grenc
Publikacja dnia: 17.04.2015
Podpisał: Magdalena Grenc
Dokument z dnia: 30.03.2015
Dokument oglądany razy: 9 006