bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony: Zakup i montaż dźwigu osobowego

Zakup i montaż dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie


Numer ogłoszenia UZP: 167584 - 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014

Dokumenty do pobrania:

1. SIWZ

2. Przedmiar robót

3. Projekt budowlany 1

4. Projekt budowlany 2

5. STWIOR

Pytania i odpowiedzi

1.    Pytania i odpowiedzi

2.    9 strona projektu budowlanego

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Szpitalna 2, 83-130 Pelpin, woj. pomorskie, tel. 0 58 536 12 18, faks 0 58 536 39 43.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.tczew.pl, www.bip.dps-pelplin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i montaż dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i montaż dźwigu osobowego - należy przyjąć opodatkowanie podatkiem VAT w wysokości 8 % Istniejący szyb windowy zlokalizowany jest w środkowej części obiektu, w korytarzu przylegającym do klatki schodowej. Szyb wyposażony jest w urządzenie dźwigowe starego typu, o słabym napędzie. Planowana zmiana ma polegać na demontażu urządzenia dźwigu, odłączeniu od istniejącej instalacji elektrycznej oraz zamontowanie nowego, sprawniejszego urządzenia dźwigowego. Będzie to urządzenie dźwigowe przystosowane do przewozu osób starszych i niepełnosprawnych na wózkach z osobą towarzyszącą. Parametry techniczne planowanego urządzenia dźwigowego: 1. Przeznaczenie: dźwig osobowy 2. Rodzaj napędu: elektryczny 3. Udźwig : 1000 kg 4. Sterowanie: mikroprocesorowe zbiorcze w dwóch kierunkach 5. Prędkość : 1,0 m/s 6. Ilość przystanków ( drzwi) : 4 szt. 7. Wysokość podnoszenia : 10,00 m 8. Głębokość podszybia : 1100 mm 9. Wysokość nadszybia : 2800 mm 10. Wymiary szybu: 1600mmx2450mm (szer. x gł.) 11. Maszynownia: na górnym przystanku, malowany RAL 7032 12. Kabina: nieprzelotowa 13. Wymiary kabiny: 1100mmx2100mmx2100mm 14. Rodzaj drzwi kabinowych: automatyczne, teleskopowe 15. Wymiary drzwi : 900mmx2000mm 16. Zasilanie: prąd trójfazowy, 3-400V/50Hz (4,5Kw) Wykonanie dźwigu. 1. Drzwi kabinowe: stal nierdzewna 2-S012 2. Drzwi przystankowe: stal nierdzewna 2-S012 3. Fotokomórka : w ościeżnicy drzwi kabinowych 4. Ściany kabiny: stal nierdzewna 2-S012 5. Poręcz : wykonana ze stali nierdzewnej 6. Lustro: na jednej ścianie na połowie wysokości 7. Podłoga: wykładzina antypoślizgowa (guma czarna) 8. Piętrowskazywacz: na przystanku podstawowym, na piętrach strzałki kierunku jazdy 9. Wyposażenie: wentylator w kabinie, gong, autodialer-system awaryjnego łączenia się z telefonem alarmowym, interkom z kabiny do szafy sterowej na najwyższej kondygnacji, sygnalizacja przeciążenia, alarm, 2-godzinne awaryjne oświetlenie, automatyczny awaryjny zjazd po zaniku napięcia, możliwość podłączenia do systemu p.poż.,przyciski z alfabetem Braille-a. Wymagania dodatkowe. Zakres zamówienia obejmuje demontaż istniejącego urządzenia windowego, montaż nowego urządzenia, podłączenie urządzenia do istniejącej instalacji elektrycznej. Uwaga: projektowany dźwig różni się wymiarami od obecnego urządzenia dźwigowego. Z tego względu należy przewidzieć wymianę fundamentu pod urządzenie dźwigowe. Po wykonaniu wymiany należy dokonać odbioru technicznego oraz uzyskać dopuszczenie urządzenia do eksploatacji przez Dozór Techniczny. Wymagany okres gwarancji na urządzenie : 36 miesięcy. 3.1 Zakres rzeczowy robót : Dźwig osobowy - szt. 1.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Roboty odpowiadające zakresowi przedmiotu podstawowego w wysokości do 20 %
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 5.000 zł. Wadium należy wpłacić na konto: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie 55834500060000976820000009. z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: ZAKUP I MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO. 1. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 2. Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 3. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p. 4. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: a) nazwa i adres Zamawiającego, b) określenie przedmiotu zamówienia, c) nazwę i adres Wykonawcy. 5. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż odwołanie zostało ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do wnoszenia. 10. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w sytuacji, jak w pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 12. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach: a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, b) jeżeli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) jeżeli wykonawca był zobowiązany i nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Nie jest obowiązujące
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy wykażą i udokumentują (referencjami, opiniami lub listami polecającymi, protokołami odbioru końcowego), iż w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ciągu całego okresu prowadzenia działalności wykonali roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć wykonanie min. 1 roboty polegającej na budowie lub wymianie urządzenia dźwigu osobowego - o wartości zadania min. 200 tys. zł brutto , b) wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy wykażą że dysponują lub będą dysponować narzędziami wyposażeniem i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zadania- oświadczenie
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy udokumentują , że :dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: kierownika budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej kadra kierowania budową musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego; Wykonawcy udokumentują, że dysponują lub będą dysponować pracownikami zdolnymi do wykonania zadania: -należy złożyć oświadczenie w tym zakresie
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy wykażą, że są w sytuacji ekonomicznej i finansowej i w tym względzie : posiadają ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia min. 200.000 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenia o: a) udzieleniu na wykonany przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres 36 miesięcy b) zobowiązaniu do uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót c) zaakceptowaniu warunków rozliczenia określonych w rozdziale IV ust. 5, d) dysponowaniu narzędziami, wyposażeniem, urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zadania e) dysponowaniu pracownikami zdolnymi do wykonania zadania
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach : 1) Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie ,jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę. 2) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty, b) nie wywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy. 3) Jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.), 4) Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. 5) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań: a) przekazania terenu budowy, b) zapewnienia możliwości poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy, c) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową, d) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie. 6) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, b) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy. 7) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego. 8) Jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne a) konieczności zrealizowania przetargu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 4. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.tczew.pl, www.bip.dps-pelplin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej, 83-130 Pelplin, ul. Szpitalna 2.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej, 83-130 Pelplin, ul. Szpitalna 2, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieOpublikował: Magdalena Grenc
Publikacja dnia: 10.06.2014
Podpisał: Magdalena Grenc
Dokument z dnia: 19.05.2014
Dokument oglądany razy: 8 979