bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg na ROBOTY BUDOWLANE W DPS PELPLIN: wymiana rozdzielnicy RGS-II , wymiana instalacji wentylacyjnej w kuchni DPS

 

Odpowiedzi na pytania wykonawców przetargu nieograniczonego: Roboty budowlane w DPS Pelplin- wymiana rozdzielnicy RGS-II, wymiana instalacji wentylacyjnej w kuchni DPS”

Pelplin: ROBOTY BUDOWLANE W DPS PELPLIN: wymiana rozdzielnicy RGS-II , wymiana instalacji wentylacyjnej w kuchni DPS
Numer ogłoszenia: 410886 - 2013; data zamieszczenia: 09.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Szpitalna 2, 83-130 Pelpin, woj. pomorskie, tel. 0 58 536 12 18, faks 0 58 536 39 43.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.tczew.pl, www.bip.dps-pelplin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY BUDOWLANE W DPS PELPLIN: wymiana rozdzielnicy RGS-II , wymiana instalacji wentylacyjnej w kuchni DPS.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia objęto roboty remontowe budowlane ( elektryczne i wentylacyjne) w DPS Pelplin. Roboty elektryczne: Ze względu na znaczny stopień zużycia wystąpiła konieczność wymiany rozdzielnicy elektrycznej nN. Zakresem prac objęto wymianę skrzynek i rozdzielni skrzynkowych, sprawdzenia i pomiary elektryczne. Jednocześnie w ramach prac przewidziano uzupełnienia tynków i malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniu rozdzielnicy. Zakres prac określa załączony projekt rozdzielnicy oraz przedmiar robót. Roboty wentylacyjne: Zakres prac obejmuje demontaż istniejącej instalacji wentylacyjnej kuchni oraz zakup ( lub wytworzenie) i montaż nowej instalacji i urządzeń, a w tym: -montaż okapu kuchennego 2000x2000 z filtrami tłuszczowymi, oświetleniem, wykonanego ze stali nierdzewnej, z podejściem bocznym -montaż okapu 2500x800 z filtrami tłuszczowymi , oświetleniem, wykonanego ze stali nierdzewnej z podejściem bocznym - montaż okapu kuchennego 1000x1000 wykonanego ze stali nierdzewnej, z podejściem bocznym - montaż okapu kuchennego 2000x1000 wykonanego ze stali nierdzewnej, z podejściem bocznym - wykonanie i montaż kanałów wentylacyjnych okrągłych ze stali nierdzewnej - zakup i montaż przepustnic regulacyjnych - zakup i montaż wentylatora dachowego wyposażonego w wyłącznik serwisowy, przepustnicę zwrotną na podstawie tłumiącej , z regulatorem obrotów , temperatura pracy do 120 st. C, aluminiowa uchylna obudowa , wydatek max 5851 m3/h, spręż. 591Pa. Ze względu na specjalistyczny charakter urządzeń , oraz w celu dokładnego ustalenia długości kanałów i ilości niezbędnych elementów montażowych, jak również ustalenia warunków lokalowych oraz określenia ilości roboczogodzin dla wykonania robót niezbędna jest wizja lokalna na miejscu planowanych prac..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Jak w zamówieniu podstawowym do 20 % wartości zamówienia
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.21.45.00-4, 45.33.12.10-1, 45.21.13.10-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Nie określa się
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy wykażą i udokumentują (referencjami, opiniami lub listami polecającymi, protokołami odbioru końcowego), iż w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ciągu całego okresu prowadzenia działalności wykonali roboty budowlane (elektryczne bądź wentylacyjne, w zależności od wybranej części robót) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, ze prowadzili roboty budowlane ( elektryczne lub wentylacyjne) w obiektach użyteczności publicznej. Ze względu na niewielką wartość robót - wartości minimalnej robót nie określa się. b) wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy wykażą, że dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i w tym względzie - oświadczenie
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy wykażą, że dysponują lub będą dysponować pracownikami zdolnymi do wykonania zadania: -należy złożyć oświadczenie w tym zakresie
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy wykażą, że posiadają ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia min. 50.000 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenia o: udzieleniu na wykonany przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres 36 miesięcy zobowiązaniu do uporządkowaniu pomieszczeń po zakończeniu robót c) zaakceptowaniu warunków rozliczenia określonych w rozdziale IV ust. 5, d) dysponowaniu narzędziami, wyposażeniem, urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zadania 6) dysponowaniu pracownikami zdolnymi do wykonania zadania
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach : 1) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań: a) przekazania terenu budowy, b) zapewnienia możliwości poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy, 2) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, b) zmiany się w trakcie wykonywania umowy przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy, lub tych zmian dokona Zamawiający, 3) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności : a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 4) Jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności : a) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót, b) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 4). Pozostałe zmiany a) jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania po stronie wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę , c) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługuje wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowaniami świadczeniami.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.tczew.pl, www.bip.dps-pelplin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: DPS Pelplin, 83-130 Pelplin, ul. Szpitalna 2.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2013 godzina 10:00, miejsce: DPS Pelplin, 83-130 Pelplin, ul. Szpitalna 2-sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Materiały do pobrania:

1/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2/ Przedmiar robót rozdzielnicy

3/ Projekt rozdzielnicy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wymiana instalacji wentylacyjnej w kuchni DPS Pelplin

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wymiana rozdzielnicy RGS - IIOpublikował: Magdalena Grenc
Publikacja dnia: 04.11.2013
Podpisał: Magdalena Grenc
Dokument z dnia: 09.10.2013
Dokument oglądany razy: 10 252