bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg - dostawa pieczywa

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.przetargi.powiat.tczew.pl, bip.dps-pelplin.pl
________________________________________
Pelpin: Dostawa pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie
Numer ogłoszenia: 142893 - 2013; data zamieszczenia: 15.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Szpitalna 2, 83-130 Pelpin, woj. pomorskie, tel. 0 58 536 12 18, faks 0 58 536 39 43.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-pelplin.pl, bip.dps-pelplin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie kod CPV 15811000-6, w pierwszym wyborze jakościowym. Wahania w ilości poszczególnego asortymentu, mogą wynosić +/- 20%. Wynikają z liczby mieszkańców przebywających w DPS. Asortyment będący przedmiotem zamówienia: chleb tostowy pszenny 0,5 kg 5400 szt., chleb skrzynkowy pszenno-żytni 1kg krojony 8500 szt., chleb oliwski krojony 1 kg 8500 szt., chleb sojowy krojony 0,5 kg 200 szt., chleb razowy krojony 0,5 kg 5000 szt., chleb ziołowy krojony 0,5 kg 200 szt., bułka paryska pszenna krojona 0,4 kg 3600 szt., bułka zwykła 0,03 kg 10 000 szt., bułka kajzerka 0,07 kg 2000 szt., bułka maślana 0,03 kg 2000 szt., bułka tarta 360 kg, drożdże piekarskie 40 kg. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy pieczywa codziennie łącznie z niedzielą do godziny 6.15..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.10.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się pobierania wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę dokumentu potwierdzającego prawo wykonawcy do występowania w obrocie gospodarczym, w zakresie objętym zamówieniem (np. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Nie dotyczy
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Nie dotyczy
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Nie dotyczy
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Nie dotyczy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.2)
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielnie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 składa conajmniej 1 z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielnie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzajace, że wykonawca nie podlega wykluczenia składa każdy z wykonawców oddzielnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza mozliwość zmiany postanowień niniejszej umowy dokonanej za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadku konieczności zmiany kwoty podatku VAT, w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności podatkowych dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.powiat.tczew.pl, bip.dps-pelplin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie przy ul. Szpitalnej 2, 83-130 Pelplin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie przy ul. Szpitalnej 2, 83-130 Pelplin, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Materiały do pobrania:

Specyfikacja

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyOpublikował: Magdalena Grenc
Publikacja dnia: 13.10.2013
Podpisał: Magdalena Grenc
Dokument z dnia: 15.07.2013
Dokument oglądany razy: 9 101