bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Roboty budowlane w Dps Pelplin

Odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczce przetargu na roboty budowlane w DPS Pelplin

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.powiat.tczew.pl , www.bip.dps-pelplin.pl
________________________________________
Pelpin: ROBOTY BUDOWLANE W DPS PELPLIN
Numer ogłoszenia: 179795 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Szpitalna 2, 83-130 Pelpin, woj. pomorskie, tel. 0 58 536 12 18, faks 0 58 536 39 43.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY BUDOWLANE W DPS PELPLIN.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia objęto prace remontowe w budynku DPS. 1. Prace malarskie w kaplicy Przygotowanie podłoża pod malowanie, zeskrobanie starej farby , poszpachlowanie ubytków, malowanie farbą emulsyjną ścian , malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych, malowanie rur, stolarki drzwiowej szafek, balustrad. Wymagania jakościowe: do malowania powierzchni zastosować farbę emulsyjną wysokiej jakości, do ścian barwną, barwioną w masie- kolor do ustalenia z Zamawiającym. Malowanie rur, grzejników, stolarki drzwiowej- kolor do ustalenia z Zamawiającym 2. Remont klatki schodowej. Zakres obejmuje wykonanie kapitalnego remontu schodów oraz remontu ścian i sufitów pomieszczeń klatki schodowej. Istniejące schody drewniane pokryte są w części wykładziną rulonową. Posiadają belkę policzkową drewnianą , malowaną farbą olejną. Przy belce zastosowano wykończenie z listew drewnianych. Podobne listwy zastosowano przy podstopniach. Stopnie schodowe są nierówne, wykazują znaczny stopień zużycia ( wżłobienia, nierówne krawędzie).Balustradę schodową stanowią pochwyty drewniane i tralki drewniane. Zamierzeniem Zamawiającego jest wykonanie remontu kapitalnego schodów; zerwanie okładzin rulonowych, demontaż balustrad, demontaż listew przyschodowych, wyrównanie stopni schodowych drewnem lub płytą OSB, ułożenie na schodach, policzkach schodowych , podestach wykładziny typu tarkett, wykończenie krawędzi stopni listwami zgrzewanymi ( umocnienie krawędzi). W miejsce zdemontowanych balustrad zastosować nowe balustrady ze stali nierdzewnej z wykończeniem satynowym, z zastosowaniem elementów drewnianych w pochwytach- nie dopuszcza się zakończenia balustrad ostrymi krawędziami. Na łukach zastosować połączenia łukowe. Balustrady winny odpowiadać obowiązującym przepisom w zakresie rozmieszczenia elementów balustrad. Przykładową jakość balustrad zobrazowano na załączonym zdjęciu. Dodatkowo należy pochwyty na ścianach wewnętrznych klatki wzdłuż długości biegów ( nie ma wymogu zastosowania pochwytów wewnętrznych na podestach międzypiętrowych).Przy wejściu na piętra należy zamontować balustrady tarasowe z częścią otwieraną w jakości jak balustrady dla całej klatki. Zastosować w jednym przypadku bramkę łamaną 2-częściową, w drugim przypadku - bramkę przesuwaną. Roboty malarskie wykonać w zakresie napraw i malowania sufitów i ścian, przy czym ściany malować farbami emulsyjnymi, natomiast na wysokości lamperii ( jest zastosowana wyprawa żywiczna typu grammaplast) dokonać napraw lamperii i ułożyć nową warstwę żywiczną na gładko. Wymagania jakościowe: Wykładzina tarkett o wysokiej jakości, grubości min. 3 mm- kolorystyka i jakość do zaakceptowania przez Zamawiającego. Wykładzina winna zawierać atesty niepalności i nietoksyczności. Balustrady ze stali nierdzewnej, satynowane, z elementami drewnianymi wybarwionymi w kolorze naturalnego drewna, lakierowane. Roboty malarskie wykonać z farb wysokiej jakości, ściany w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym farby barwione w masie). Tynk żywiczny kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym. W celu właściwego wycenienia robót związanych z remontem klatki- pożądana jest wizja lokalna. 3. Remont korytarza I piętro Zakres obejmuje zerwanie posadzek z płytek, wykonanie warstwy wyrównawczej zbrojonej, ułożenie płytek podłogowych gres min. 30x30 cm, wykonanie cokolików, wykonanie napraw tynków i malowanie po robotach podłogowych Ponieważ posadzka wykonana jest na stropie drewnianym - zamiennie można wykonać wyrównanie stropu płytami OSB ognioodpornymi, ułożenie płytek gres na klej itd. Wymagania jakościowe: Płytki podłogowe kl. I kolor i jakość płytek uzgodniona z Zamawiającym. Po zakończeniu prac- dokonać napraw tynków, progów itp. , tak aby Zamawiający nie musiał we własnym zakresie kończyć prac remontowych. 4. Roboty remontowe na terenie DPS. Pokój nr 18: zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, ścianki z płyt g.k.malowanie pomieszczenia, ułożenie panel podłogowych, zamontowanie odbojnic Pokój nr 27: ścianki z płyt g.k. malowanie , założenie wentylacji Pokój nr 117: zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ,wykonanie ścianek z płyt g.k., malowanie farbami emulsyjnymi, ułożenie podłogi z paneli podłogowych, Pokój nr 201 : zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, ścianki z płyt g.k., roboty malarskie, ułożenie podłóg z paneli podłogowych, montaż desek odbojowych Klatka schodowa: przygotowanie ścian i sufitów, malowanie farbami emulsyjnymi, montaż desek odbojowych Budynek terapii: Przygotowanie podłoża, malowanie ścian farbami emulsyjnymi, montaż wentylacji, malowanie stolarki drzwiowej, malowanie rur. Roboty zewnętrzne: uzupełnienie tynków zewnętrznych, uzupełnienie czap betonowych, wyprawy grammaplast, malowanie elewacji, malowanie krat i balustrad, malowanie rynien i rur spustowych, malowanie opierzeń blacharskich, malowanie konstrukcji balkonu. Wymagania jakościowe: stosować farby emulsyjne dobrej jakości, barwione w masie, kolor uzgodniony z Zamawiającym. Podłogi z paneli - dobrej jakości, o dużej odporności na ścieranie, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym 3.1 Zakres rzeczowy robót : 1. Prace malarskie w kaplicy Malowanie ścian łącznie 390,32 m2 Malowanie grzejników 5,92 m2 Malowanie rur 10 mb. 2. Remont klatki schodowej. Zerwanie okładzin schodowych 62,08 m2 Rozebranie stopni drewnianych 51 szt. Przygotowanie schodów drewnianych 44,06 m2 Wykładzina na schodach i wspornikach 62 m2 Balustrady ze stali nierdzewnej 28 mb Pochwyty na wspornikach 31,20 mb Balustrady tarasowe - łamane i przesuwne- 6,8 m Okładziny tynkiem żywicznym 26,5 m2 3.Remont korytarza I piętro. Rozbiórka posadzek 85,79 m2 Przygotowanie podłoża, przyklejenie płytek 70,87 m2 Cokoliki 70,4 mb 4. Roboty różne Ścianki z płyt g.k. 74,78 m2 Malowanie ścian wewnętrznych i sufitów 643 m2 Podłogi z paneli podłogowych 55,68 m2.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• jak w zamówieniu podstawowym do 30 % wartości zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.10-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie przewiduje się
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie jest obowiązujące
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy wykażą i udokumentują (referencjami, opiniami lub listami polecającymi, protokołami odbioru końcowego), iż w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ciągu całego okresu prowadzenia działalności wykonali roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć wykonanie min. 2 robót polegających na remoncie obiektów użyteczności publicznej - o wartości zadania min. 100 tys. zł brutto każda, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o wykonawcy wykażą że dysponują lub będą dysponować narzędziami wyposażeniem i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zadania
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy udokumentują, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: kierownika budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej kadra kierowania budową musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego; dysponują lub będą dysponować pracownikami zdolnymi do wykonania zadania: -należy złożyć oświadczenie w tym zakresie
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy udokumentują, że posiadają ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia min. 100.000 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenia o: a) udzieleniu na wykonany przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres 24 miesięcy b) zobowiązaniu do uporządkowaniu terenu po zakończeniu robót c) zaakceptowaniu warunków rozliczenia określonych w rozdziale IV ust. 5, d) dysponowaniu narzędziami, wyposażeniem, urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zadania 6) dysponowaniu pracownikami zdolnymi do wykonania zadania
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach : 1) Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie ,jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę. 2) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty, b) nie wywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy. 3) Jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.), 4) Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. 5) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań: a) przekazania terenu budowy, b) przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których zamawiający był zobowiązany), c) przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczanej dokumentacji projektowej, d) zapewnienia możliwości poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy, e) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową, f) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie. 6) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, d) siły wyższej, klęski żywiołowej e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, f) niewypałów i niewybuchów, g) wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w siwz, h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.), i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, j) zmiany się w trakcie wykonywania umowy przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy, lub tych zmian dokona Zamawiający, k) jeżeli jednostki administracji nie zachowają wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami terminów odpowiedzi na wnioski, a zwłaszcza jeżeli organ wydający decyzję o pozwoleniu na użytkowanie opóźni jej wydanie ponad termin zaplanowany w niniejszej umowie, a wykonawca wykaże, że nie stało się to z jego winy. 7) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności : a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 8) Jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej. 9) Jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności : a) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zmiany wskazywane w lit d będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększanym z tego powodu kosztom. Każde ze wskazanych w lit. a -d zmian może być powiązane ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony. 10) Dopuszcza się skrócenie terminu realizacji zadania z uwagi na znaczny postęp robót pod warunkiem wcześniejszej dostępności środków finansowych na zadanie oraz uzyskania na to zgody Instytucji Zarządzającej PROW. 11). Pozostałe zmiany a) jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania po stronie wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę , c) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługuje wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowaniami świadczeniami, d) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w specyfikacji IWZ i ofercie wykonawcy, e) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 Ksh. 4. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.tczew.pl , www.bip.dps-pelplin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 2 83-130 Pelplin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 2 83-130 Pelplin Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar Robót

Przykładowy rysunek

Ogłoszenie o  wyniku przetarguOpublikował: Magdalena Grenc
Publikacja dnia: 07.10.2013
Podpisał: Magdalena Grenc
Dokument z dnia: 06.09.2013
Dokument oglądany razy: 11 067